Contact us
 
Contact
 
 
Chopasni Shiksha Samiti, Jodhpur
 
     0291-2760298
     0291-2757788
 
 
Chopasni Teachers Training College, Chopasni, Jodhpur
Chopasni Senior Secondary School, Jodhpur
Shri Hanwant English medium Secondary School, Chopasni, Jodhpur
Shri Umaid Special Pre Primary School, Chopasni, Jodhpur
Rajasthani Shodh Sansthan, Chopasni, Jodhpur
Rajasthani Sabad Kosh, Chopasni, Jodhpur
Chopasni Hostels, Chopasni, Jodhpur
School Kothar
Shri Harishchandra Agriculture Farm, Chopasni, Jodhpur
Shri Pratap Gaushalla (Dairy)
Shri Padam Singh Khichi, Director (Edu.),Chopasni Shiksha Samiti
(Phone No. – 0291 – 2760298 , Mobile – 94142-95529)